FÖRENINGEN

Vår förening

Katrinetorps Vänner är en ideell förening. Dess inriktning skall vara allmännyttig och ha till syfte att stödja återställandet av Katrinetorps gård och dess verksamhet vid gården samt genom kunskap och intresse medverka till att öka gårdens kulturhistoriska värde och en förstärkt besöksupplevelse. Föreningens verksamhet skall ha ett folkbildande innehåll. Föreningen har sitt säte i Malmö.

 

FÖRENINGSSTÄMMAN 2023
Kallelse till stämman inkluderande dagordning skickades stadgeenligt ut tre veckor innan stämman. Årsredovisning för 2022 och valberedningens förslag till styrelse och revisorer presenterades separat vid stämman. 

På rekommendation av revisorn beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


Vid de efterföljande valen blev det nyval av Thomas Hultgren som styrelse-ledamot. Omval av Lene Loos som kassör och Signild Salander som sekreterare. Leif Andersson valdes till revisor (omval) och Carina Agardsson till revisorssuppleant (omval).

Till valberedningen valdes Lars Danielsson, Henrik Östberg och Peter Gardell (samtliga omval).

Extern kassör är Ingemar Steimer, som sköter föreningens bokföring och handhar likvida medel.


STYRELSEN

Sedan föreningsstämman, som avslutades den 19 april 2023 och det efterföljande konstituerande styrelsemötet den 3 maj, består föreningens styrelse enligt följande:

 • Ordförande Rolf Lantz
 • Vice ordförande Bo Arwidsson
 • Sekreterare Signild Salander
 • Kassör Lene Loos
 • Ordinarie ledamot Lena Areflod
 • Ordinarie ledamot Monica Cronberg
 • Ordinarie ledamot Thomas Hultgren

 

Stödverksamhet

VOLONTÄRER

Att vara VOLONTÄR är ett helt frivilligt uppdrag. Volontärerna är t ex behjälpliga under de olika arrangemang Katrinetorp Landeri har under året men också löpande vid behov. Ett stort stöd för Katrinetorp Landeri och en trevlig gemenskap inom Vänföreningen.

 

VILL DU BLI VOLONTÄR? Kontakta då Bo Arwidsson, bo.arwidsson@gmail.com eller 073-443 10 30 så berättar han mer om vad volontärskapet innebär. Omfattningen bestämmer du själv.

 

 

 

FÖRENINGENS BIDRAG TILL GÅRDEN

Helt i linje med syftet i stadgarna bidrar Vänföreningen till att öka gårdens kulturhistoriska värde bla genom finansiell stöttning till införskaffande av tidsenliga inventarier och till utveckling av trädgårdarna. Statyerna i Herrskapsträdgården och Taxusbuskarna är t ex skänkta av Katrinetorps Vänner.

 

PRESENTKORT

Varför inte skänka ett Presentkort för Medlemskap i Katrinetorps Vänner under 2024 till en nära vän eller anhörig? Kontakta oss på admin@katrinetorpsvanner.se så ordnar vi med ett presentkort du kan överlämna. Endast 100 kr per medlem/år.

 

FRIVILLIGT BIDRAG

Vill du lämna ett frivilligt bidrag till Katrinetorps Vänner för att stödja oss i vårt arbete tas detta tacksamt emot. Skicka i så fall ett mail till info@katrinetorpsvanner.se för vidare information.

 

MEDLEMSKAP & SAMARBETSPARTNERS

 • Hembygdsföreningen Bunkeflo Gille
 • Malmö Förskönings- och Planteringsförening
 • Oxie Härads Hembygdsförening
 • Studieförbundet Vuxenskolan Malmö

Katrinetorps Vänners Kulturpris

Kandidat till att erhålla Katrinetorps Vänners Kulturpris skall vara en juridisk eller fysisk person som gjort en värdefull kulturbevarande och folkbildande insats. Förslag till mottagare av Kulturpriset kan lämnas av föreningens medlemmar efter utlysning i ett meddelande till alla medlemmar. Med förslaget skall finnas en skriftlig motivering.

Föreningens styrelse beslutar om mottagare av priset och beslutet kan ej överklagas. Ordinarie ledamot av styrelsen kan ej nomineras till mottagare av priset. Priset skall utdelas vid en tid och med ett belopp som styrelsen beslutar.

KULTURPRISET 2010
2010 delades föreningens första Kulturpris på 10 000 kr ut i samband med föreningens 5-årsjubileum den 10 oktober av kommunalrådet Carina Nilsson. Den gången till filmproducenten
Magnus Gertten.

Motiveringen löd: 
Katrinetorps Vänners Kulturpris tilldelas Magnus Gertten för hans förtjänstfulla kulturinsats genom att i sin filmserie "Mitt Hjärtas Malmö" dokumentera vår stad under en tid som vi bör minnas.

KULTURPRISET 2015
I samband med föreningens 10-årsjubileum 2015 tilldelades
Lars Sjöberg Katrinetorps Vänners Kulturpris.


Styrelsens motivering löd:
Katrinetorps Vänners Kulturpris tilldelas Lars Sjöberg för hans förtjänstfulla kulturinsats genom att göra till sin livsuppgift och med stor spännvidd värna om det svenska kulturarvet. Vid ett flertal besök på Katrinetorp har han delat med sig ur sin stora kunskapsbank.

Prissumman på 10 000 kr överräcktes tillsammanns med ett diplom efter original av konstnärinnan Sylvette Wikström i samband med Lars Sjöbergs föreläsning om gamla jultraditioner på svenska gods och gårdar den 17 november på Katrinetorp.

KULTURPRISET 2020
Katrinetorps Vänners Kulturpris för år 2020 tilldelades
Anders Reisnert.


Styrelsens motivering löd:
Katrinetorps Vänners Kulturpris tilldelas Anders Reisnert för hans kulturinsats då han genom att sprida sina historiska kunskaper och sin entusiasm om Malmös historia, bland annat via många föredrag för Vänföreningen, starkt värnar om vårt kulturarv.

Diplomet med därtill hörande prissumma om 10 000 kr överlämnades i samband med föreningens försenade firande av sitt 15-årsjubileum den 10 oktober 2022.