FÖRENINGEN

Vår förening

Katrinetorps Vänner är en ideell förening. Dess inriktning skall vara allmännyttig och ha till syfte att stödja återställandet av Katrinetorps gård och dess verksamhet vid gården samt genom kunskap och intresse medverka till att öka gårdens kulturhistoriska värde och en förstärkt besöksupplevelse. Föreningens verksamhet skall ha ett folkbildande innehåll. Föreningen har sitt säte i Malmö.

 

 

STYRELSEN

Sedan föreningsstämman, som avslutades den 30 april 2021 och det efterföljande konstituerande styrelsemötet består föreningens styrelse enligt följande:

  • Ordförande Rolf Lantz
  • Vice ordförande Bo Arwidsson
  • Kassör Ingemar Steimer
  • Sekreterare Signild Salander
  • Ledamot Lena Areflod
  • Ledamot Birgitta Carlén
  • Ledamot Yrsa Carlson

 

 

FÖRENINGSSTÄMMAN 2021

Föreningsstämma per capsulam 
(Per capsulam-beslut är beslut som fattas utanför ett ordinarie möte).


På grund av de restriktioner som var införda med anledning av Corona-pandemin beslutade styrelsen att genomföra föreningsstämman, i likhet med 2020, genom poströstning per e-post/brev.


Kallelse till stämman inkluderande dagordning, valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt revisionsrapporten skickades ut stadgeenligt tre veckor innan.

 

Stämman genomfördes från den tidpunkt brev öppnats av medlemmen fram till den 30 april 2021. Då 85 godkända svar inkom inom stipulerad tid ansågs stämman som beslutsmässig.


På rekommendation av revisorn beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Vid de efterföljande valen blev det nyval av Signild Salander som styrelseledamot samt omval av övriga styrelseledamöter vars mandat gick ut. Leif Andersson valdes till ny revisor och Carina Agardsson till revisorsuppleant (omval). Till valberedningen valdes Lars Danielsson  (omval) samt Henrik Östberg och Peter Gardell (nyval).


Det är givetvis föreningens förhoppning att 2022-års stämma kan genomföras på sedvanligt sätt. 

 

 


Stödverksamhet

VOLONTÄRER

Att vara VOLONTÄR är ett helt frivilligt uppdrag. Volontärerna är t ex behjälpliga under de olika arrangemang Katrinetorp Landeri har under året men också löpande vid behov. Ett stort stöd för Katrinetorp Landeri och en trevlig gemenskap inom Vänföreningen.

 

VILL DU BLI VOLONTÄR? Kontakta då Bo Arwidsson, bo.arwidsson@gmail.com eller 073-443 10 30 så berättar han mer om vad volontärskapet innebär. Omfattningen bestämmer du själv.

 

 

 

FÖRENINGENS BIDRAG TILL GÅRDEN

Helt i linje med syftet i stadgarna bidrar Vänföreningen till att öka gårdens kulturhistoriska värde bla genom finansiell stöttning till införskaffande av tidsenliga inventarier och till utveckling av trädgårdarna. Statyerna i Herrskapsträdgården och Taxusbuskarna är t ex skänkta av Katrinetorps Vänner.

 

PRESENTKORT

Varför inte skänka ett Presentkort för Medlemskap i Katrinetorps Vänner under 2021 till en nära vän eller anhörig? Kontakta oss på medlem@katrinetorpsvanner.se så ordnar vi med ett presentkort du kan överlämna. Endast 100 kr per medlem/år.

 

FRIVILLIGT BIDRAG

Vill du lämna ett frivilligt bidrag till Katrinetorps Vänner för att stödja oss i vårt arbete tas detta tacksamt emot. Skicka i så fall ett mail till info@katrinetorpsvanner.se för vidare information.

 

MEDLEMSKAP & SAMARBETSPARTNERS

 

Katrinetorps Vänners Kulturpris

Kandidat till att erhålla Katrinetorps Vänners Kulturpris skall vara en juridisk eller fysisk person som gjort en värdefull kulturbevarande och folkbildande insats.

Förslag till mottagare av Kulturpriset kan lämnas av föreningens medlemmar efter utlysning i ett meddelande till alla medlemmar. Med förslaget skall finnas en skriftlig motivering.

Föreningens styrelse beslutar om mottagare av priset och beslutet kan ej överklagas.

Ordinarie ledamot av styrelsen kan ej nomineras till mottagare av priset.

Priset skall utdelas vid en tid och med ett belopp som styrelsen beslutar.


KULTURPRISET 2010

2010 delades föreningens första Kulturpris på 10 000 kr ut i samband med föreningens

5-årsjubileum den 10 oktober av kommunalrådet Carina Nilsson. Den gången till filmproducent Magnus Gertten.

 

Motiveringen löd: Katrinetorps Vänners Kulturpris tilldelas Magnus Gertten för hans förtjänstfulla kulturinsats genom att i sin filmserie "Mitt Hjärtas Malmö" dokumentera vår stad under en tid som vi bör minnas.

KULTURPRISET 2015

I samband med föreningens 10-årsjubileum 2015 meddelades att Lars Sjöberg tilldelats Katrinetorps Vänners Kulturpris.


Styrelsens motivering: Katrinetorps Vänners Kulturpris tilldelas Lars Sjöberg för hans förtjänstfulla kulturinsats genom att göra till sin livsuppgift och att med stor spännvidd värna om det svenska kulturarvet. Vid ett flertal besök på Katrinetorp har han delat med sig ur sin stora kunskapsbank.


Prissumman på 10 000 kr överräcktes tillsammans med ett diplom efter original av konstnärinnan Sylvette Wikström i samband med Lars Sjöbergs föreläsning om gamla jultraditioner på svenska gods och gårdar den 17 november på Katrinetorp.